<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %> <% if((request.getParameter("specialid")==null)||(!com.myniko.txthtml.CharValid.isNumber(request.getParameter("specialid")))||request.getParameter("specialid").length()>9){%> <%}%> <% int id=Integer.parseInt(request.getParameter("specialid")); com.myniko.news.type.special.seespecialBean seespecial = new com.myniko.news.type.special.seespecialBean(); seespecial.setSpecialid(id); seespecial.seespecialname(); %> <% int pageSize; int pageNumber; String strPageSize=null; String strPageNumber=null; strPageSize=request.getParameter("pageSize"); strPageNumber=request.getParameter("pageNumber"); if(!(strPageSize==null)){ pageSize=(Integer.valueOf(strPageSize)).intValue(); } else{ pageSize=73; } if(!(strPageNumber==null)){ pageNumber=(Integer.valueOf(strPageNumber)).intValue(); } else{ pageNumber=1; }%> 公牛报告--每日精选
娱乐-综艺 时尚-休闲 体坛-赛事 新知-趣闻 要闻-资讯 名人-领袖 市政-人文 商业-消费 世界-风情  
您的位置: 世界经理人 > 公牛报告主页
今 日 精 选
◆ 酷图·排行 ◆
 
 

每日精华 排行榜 公牛画报

站内搜索
十大魅力女总裁 十大魅力女总裁
凤凰台十大名嘴 凤凰台十大名嘴
十大害死人的爱情神话 十大害死人的爱情神话
足坛十大速度狂人 足坛十大速度狂人
◆ 新奇趣闻 ◆
◆ 性福生活 ◆
◆ 免费下载 ◆