<%@ page contentType="text/html; charset=GBK" %> <% if((request.getParameter("smallclassid")==null)||(!com.myniko.txthtml.CharValid.isNumber(request.getParameter("smallclassid")))||request.getParameter("smallclassid").length()>9){%> <%}%> <% int id=Integer.parseInt(request.getParameter("smallclassid")); com.myniko.news.type.smallclass.seesmallclassBean seesmall = new com.myniko.news.type.smallclass.seesmallclassBean(); seesmall.view(id); %> <% int pageSize; int pageNumber; String strPageSize=null; String strPageNumber=null; strPageSize=request.getParameter("pageSize"); strPageNumber=request.getParameter("pageNumber"); if(!(strPageSize==null)){ pageSize=(Integer.valueOf(strPageSize)).intValue(); } else{ pageSize=49; } if(!(strPageNumber==null)){ pageNumber=(Integer.valueOf(strPageNumber)).intValue(); } else{ pageNumber=1; }%> <%=seesmall.getSmallclassname()%>|<%=seesmall.getBigclassname()%>|公牛报道 公牛报告:热门排行榜 商业排行榜 人文排行榜 娱乐综艺排行 体坛赛事排行 城市排名 领袖排名

娱乐-综艺 时尚-休闲 体坛-赛事 新知-趣闻 要闻-资讯 名人-领袖 市政-人文 商业-消费 世界-风情
您的位置: 世界经理人主页 > 公牛报告 > <%=seesmall.getBigclassname()%> > <%=seesmall.getSmallclassname()%>  
◆ 商海风云榜 ◆
◆ 美食风云榜 ◆
◆ 体坛风云榜 ◆
十大魅力女总裁 十大魅力女总裁
凤凰台十大名嘴 凤凰台十大名嘴
十大害死人的爱情神话 十大害死人的爱情神话
足坛十大速度狂人 足坛十大速度狂人
 
<% com.myniko.news.indexNews.seeNews news=new com.myniko.news.indexNews.seeNews("smallclassid",id); String aa=news.seenews(pageNumber,pageSize,100,"1","a.gif",20,"eeeeee",23,"cnn",0,0,0,0); out.print(aa); %>
<% int totoalrow=news.newsNumber(); %> 总共 <%=totoalrow%> 条文章,共 <%if(totoalrow%pageSize!=0){out.print((totoalrow/pageSize)+1);}else{out.print((totoalrow/pageSize));}%> 页,第<%=pageNumber%> <%if (pageNumber>1&&pageNumber<=4){ //上一页 out.print("");%> <%}%> <%if (pageNumber>4){ //上一页 out.print("");%> <%}%> <%if (pageNumber*pageSize");%> <%}%> <%if (pageNumber*pageSize=3){ //下一页 out.print("");%> <%}%>
站内搜索
图说排行